Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Załącznik do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Spółki ZGM sp. z o.o., przyjętego uchwałą nr 1  Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGM sp. z o.o. z dnia 09.06.2021 r.     

Działając na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. [„Spółka”]  z dnia 9 czerwca 2021 r. uruchomiono postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pp. z o.o. z siedzibą w Pile.

 1. Kandydatem na Prezesa Zarządu Spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.
  z siedzibą w Pile może być wyłącznie osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. posiada obywatelstwo kraju z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i znajomość języka polskiego w stopniu równym z ojczystym;
 4. korzysta w pełni z praw publicznych; 
 5. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 6. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia pracy na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 7. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 8. spełnia inne niż wyżej wymienione wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  w szczególności wynikających z:
 9. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 10. ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 11. ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
 12. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 13. posiada znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz wiedzę
  o zakresie działalności Spółki i sektorze, w którym działa Spółka.
 • Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia którykolwiek
  z warunków wykluczających pełnienie funkcji Prezesa Zarządu określonych w art. 22
  pkt 2  Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 • Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się wyłącznie co do kandydatur osób, które przedłożyły Spółce Exalo Drilling S.A. kompletnie i poprawnie wypełnione Zgłoszenie kandydata na Prezesa Zarządu Spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. [„Zgłoszenie kandydata”] wraz ze wszystkimi załącznikami.
 • Wzór formularza: „Zgłoszenie kandydata” stanowi załącznik do ogłoszenia.
 • Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym niebędące oryginałami nie podlegają zwrotowi.
 • Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 • Pisemne „Zgłoszenie kandydata” należy złożyć w terminie do dnia 23 czerwca 2021 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Exalo Drilling S.A.) w zaklejonej kopercie z podaniem adresu: „Exalo Drilling S.A. Biuro Zarządu, plac Staszica 9, 64-920 Piła” wraz z dopiskiem stanowiska, na które kandydat aplikuje: „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  – Nie otwierać ”.
 • Pisemne „Zgłoszenie kandydata” należy złożyć w terminie wskazanym w pkt 7 powyżej, w Biurze Podawczym mieszczącym się w siedzibie Spółki Exalo Drilling S.A. przy placu Staszica 9 w Pile lub przesłać pocztą na adres: Exalo Drilling S.A., plac Staszica 9,
  64-920 Piła.
 • Zgłoszenia przesłane pocztą należy doręczyć Exalo Drilling S.A. w terminie wskazanym w pkt 7 powyżej (decyduje data wpływu „Zgłoszenia kandydata” do Exalo Drilling S.A.).
 1.  „Zgłoszenie kandydata” złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlega rozpatrzeniu.
 1. „Zgłoszenie kandydata” niekompletne lub niespełniające wymogów określonych
  w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym nie podlega rozpatrzeniu.
 1. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 13:00.
 1. Rozmowy kwalifikacyjne z każdym z Kandydatów spełniających wymogi określone
  w ogłoszeniu odbędą się począwszy od dnia 28 czerwca 2021 r. w siedzibie Spółki Exalo Drilling S.A. w Pile przy placu Staszica 9 lub w formie zdalnej (wideokonferencja). Informacja w sprawie terminu i godziny rozmowy kwalifikacyjnej podana zostanie Kandydatowi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą następujące zagadnienia:
 2. wiedza o specyfice i działalności Spółki oraz o obszarze/sektorze i rynku, na którym Spółka działa i jego otoczeniu regulacyjnym;
 3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 4. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z uwzględnieniem specyfiki stanowiska w Zarządzie, o które ubiega się kandydat;
 5. wiedza i doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu
  w Spółce przedstawione przez kandydata.
 1. Kandydaci mogą uzyskać następujące informacje o Spółce:
 2. Aktualną Umowę Spółki,
 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020,
 4. Strukturę organizacyjną Spółki.
 1. Informacje, o których mowa w pkt 15 powyżej, można uzyskać w siedzibie Spółki Exalo Drilling S.A. mieszczącej się w Pile przy pl. Staszica 9.
 1. Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone w każdym czasie bez podania przyczyn oraz bez wyłonienia Kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.
 1. O wyniku postępowania każdy z Kandydatów zostanie powiadomiony osobiście lub telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. Kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiając o tym Exalo Drilling S.A. na piśmie na adres wskazany
  w pkt 8 powyżej.
 • Za równoznaczne z rezygnacją uznaje się wycofanie przez Kandydata na piśmie wyrażonej w Zgłoszeniu kandydata zgody na powołanie na Prezesa Zarządu.
 • Zastrzega się możliwość nie powołania do Zarządu Spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym Kandydata na Prezesa Zarządu bez podania przyczyn.
 • Z Prezesem Zarządu będzie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego usług.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Komunikaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.